Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang Sungai Juru 2007/2008.

(Penang- Juru River Environmental Quiz Contest 2007/2008)

Nota: Sila jawap soalan-soalan berikut dalam masa 20 minit. Selepas 20 minit, anda perlu menjawap set soalan yang baru.


Anda adalah Peserta No: 1229

  Soalan Bahagian 1 - Alam Sekitar (Am)

 1. Berapakah had maksimum pelepasan asap hitam dari kenderaan yang menggunakan enjin diesel yang dibenarkan ?

 2. Dalam menentukan projek-projek pembukaan tanah tidak mencemarkan kualiti air sungai, Jabatan Alam sekitar telah mewajibkan pihak pemaju projek memasang kelengkapan mengawal pencemaran. Apakah parameter utama yang diawasi dari projek-projek tersebut :

 3. Kilang getah merupakan salah satu punca industri yang memberi sumbangan kepada pencemaran alam sekitar. Berikut merupakan pencemaran yang dihasilkan kecuali...

 4. Manakah satu antara berikut adalah parameter pencemaran udara

 5. Jenis industri yang manakah perlu menyediakan zon penampan sejauh 500 m dengan kediaman terdekat ?

 6. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah 3R ?

 7. Apakah punca pencemaran udara yang tertinggi di Malaysia

 8. Apakah parameter gas yang diukur semasa ujian pelepasan daripada kenderaan enjin petrol.

 9. Di dalam Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kawalan Pelepasan Daripada Enjin Petrol) 1996 terdapat 2 jenis gas yang dikawal pelepasannya oleh Jabatan Alam Sekitar. Namakan 2 gas tersebut.

 10. Soalan Bahagian 2 - Ozon

 11. Pakar-pakar sains telah mengenalpasti beberapa tempat lapisan OZON telah menjadi nipis, apakah punca utama kejadian tersebut :

 12. Apakah yang dimaksudkan pemanasan global (global warming)

 13. Soalan Bahagian 3 - Sungai Juru

 14. Berikut adalah bahan buangan terapung yang pernah didapati di Empangan Sungai Juru KECUALI

 15. Berikut adalah kenyataan yang benar berhubung dengan kesan pencemaran Sungai Juru KECUALI

 16. Mana satu sungai berikut BUKAN merupakan cabang sungai di bahagian hulu Sungai Juru ?

 17. Jika anda tinggal berhampiran dengan sungai yang begitu tercemar dan mengunakannya sebagai sumbar air , bagaimana air yang tercemar itu boleh mempengaruhi kehidupan harian anda ? Sila pilih jawapan yang paling tepat /relevan

Soalan Bahagian 4 (boleh jawap dalam Bahasa Malaysia or English)

Sila nyatakan slogan/ karangan pendek sepanjang 15-50 perkataan sahaja cadangan anda untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orang ramai terhadap pemulihan alam sekitar.
(Please write a slogan/ short essay (15-50 words) on your suggestions to raise public awareness and co-operation to preserve our environment)

Untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kerjasama orangramai terhadap penjagaan alam sekitar dari ancaman pencemaran, Saya cadangkan...
In order to raise public awareness and co-operation to preserve our environment from pollution, I suggest...

Bilangan perkataan:

Pendaftaran

Nama Penuh (seperti dalam IC):
No. IC Baru: Contoh: 860728075555
Emel:
Jantina:
Tel. Contoh: 043333333
Mobile: Contoh: 0123456789
Alamat:
Bandar:
Poskod: Contoh: 13000
Negeri
Taraf Pendidikan:
Pekerjaan:


Pertandingan Kuiz Alam Sekitar Pulau Pinang - Sungai Juru 2007/2008 dianjurkan oleh
Friends of Sungai Juru. Sumbangan Hadiah oleh Izrin & Tan Properties Sdn Bhd.